NTNU-artist 2016-17

Trøndelagsutstillingen 2016

CATALOG

Jury begrunnelse for årets NTNU Kunstner

Det udvalgte værk af Sabina Jacobsson udmærker sig ved at skabe en æstetisk erfaring for sin beskuer, der ligger i krydsfeltet mellem 'moving image' og maleri. Med udgangspunkt i David Hockneys arbejde og specifikke maleriske stil, skaber videoværket en tidsbaseret oplevelse af ellers maleriske kvaliteter - at se hendes film føles som at rejse rundt i maleriets flader og være i en tilstand scenograferet maleri.

Værket bærer titlen 'The Collectors', hentet fra et maleri af Hockney, og henviser således både til samlerne som en faktor og spillere i kunstverden, og til rammen for den formelle kunstneriske undersøgelse. En undersøgelse der qua teknik, scenografi og arkitektur vellykket fletter sin beskuer sanseligt ind i en æstetisk stram og stiliseret billedverden. Et succeskriterie for værket er dets filmiske uafsluttethed - vi placeres midt i et plot uden retning, begyndelse eller afslutning, men ledes i stedet rundt i det scenografiske som et materiale og som en formel struktur.

Med denne sanseligt inddragende undersøgelse efterlader Sabina Jacobssons film os med en anderledes oplevelse af det filmiske i Visuel kunst, og Jury'en mener derfor at hun er det rette valg til årets NTNU kunstner.

For prisjuryen
Jacob Jessen, professor ved Kunstakademiet I Trondheim, NTNU
 

English

The Collectors distinguishes itself by creating an aesthetic experience for the viewer, located at the intersection of 'moving image' and painting. Based on David Hockney's work and specific picturesque style the video work creates a time-based experience of otherwise picturesque qualities - to see her movie feels like traveling around the surfaces of a staged painting. 

The work is titled 'The Collectors', taken from a painting by Hockney, and thus refers both to collectors as a factor and players in the art world, and the framework for the formal artistic study. A study which technique, set design and architecture successfully merges its viewer sensually into an aesthetic tight and stylized imagery. A success criteria for the work is its cinematic inconclusiveness - we're placed in the middle of a plot without direction, beginning or end, but headed instead around in the scenography as a material and as a formal structure. 

With this sensuously inclusive study leaves Sabina Jacobson's film us with a different experience of the cinematic in visual arts.